Home » Projektid 2011-2012

Projektid 2011-2012

1. KÄO Päevakeskusega koostöös jätkuprojekt „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” 01. aprill 2009 – 31. detsember 2011. projekt esitatud SA Innove meede 1.3.1 programmi.

ESF meede 1.3.1 projekti  “Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul”

Koostööprojekt: Päevakeskus Käo, Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks, Võru Järve Kool, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Vana-Antsla Kutsekool, Tallinna Kopli Ametikool, SA Maarja küla

Sihtgrupid

I erivajadustega inimesed s.o intellektipuudega noored, kes vajavad tingimuste kohandamist tööeluks ettevalmistumisel ja toetavaid meetmeid tööellu üleminekul ning tööelus osalemisel.

(vaimupuudega noored ja  täiskasvanud, kes on põhihariduse omandanud individuaalse õppekava järgi õppides toimetuleku- või hooldusõppes s.o Toimetuleku riikliku õppekava alusel õppides ja jätkavad individuaalse õppekava alusel kohandatud tingimustel õpinguid kutseõppes)

II erivajadustega inimeste tugivõrgustikku kuuluvad spetsialistid ja tugiisikud: pedagoogid, tugisüsteemide spetsialistid, praktikajuhendajad, praktika ja töökeskkonna ettevõtete (asutuste) juhendajad, tugiisikud.

Tegevused I ja II

I Intellektipuudega isikute tööeluks ettevalmistuse ja tööellu ülemineku toetamine:

pilootõppekavade rakenduslike meetmete väljatöötamine ja teostamine praktilise väljaõppe ja tööpraktika kohandamiseks iga isiku individuaalse arengu toetamiseks.

Tööpraktika 2009. a 7 nädalat. Töökeskkonna simulatsioon või töö kaitstud töökeskkonnas, kogukonnas või individuaalse plaani alusel avatud tööturu ettevõttes.

2010.a 7 nädalat praktika reaalses töökeskkonnas individuaalse praktikaplaani alusel (avatud tööturu ettevõtetes või kaitstud töökeskkonnas või päevakeskustes).

2011.a 6 nädalat tööpraktika tööellu ülemineku algatamiseks. 1 nädal pädevuseksam.

tööellu ülemineku toetamine

isiku tugivõrgustiku aktiviseerimine ja rakendamine;

internetipõhise tugisüsteemi loomine ja rakendamine karjäärinõustamiseks ja tugimeetmete leidmiseks ning rakendamiseks;

individuaalse üleminekuplaani koostamine.

Ajaskaala: ettevalmistus tööeluks (praktiline väljaõpe ja tööpraktika) aprill 2009 –juuni 2011;

üleminek tööellu juuni 2011-dets 2011

II PERSONALIKOOLITUS – intellektipuudega isikute tugivõrgustikku kuuluvate spetsialistid ja tugiisikute koolitus edasijõudnutele ERILINE ÕPPIJA .

2. Tiigrihüppe SA projekt “Sületiiger 2011”

Üldhariduskoolide IKT taristu kaasajastamiseks.

3. Koostööprojektid MTÜ Toetuskeskus Meilaga