Home » BioAware

BioAware

ER65 “BioAware” Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel. (Improving biodiversity and increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian-Russian border area)


Projekti kaasrahastab “Projekti ER65 BioAware kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames”
Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022

Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.

Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool, Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1.
Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.

DG REGIO koduleht – alates 1 .01.2020:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

Lisainfo: arendusnõunik Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee või http://www.voru.ee/et/er65-bioaware

“Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga.
Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Järve Kool, ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti”.


“Projekti ER65 BioAware kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Toimunud Võru Järve Kooli tegevused: