Home » Dokumendid

Dokumendid

Arengukava

Põhimäärus

Võru Järve Kooli õppekava

Võru Järve Kooli lihtsustatud õppe õppekava

Koosseisud

Võru Linnavalitsuse andmekaitsetingimused

Võru Järve Kooli andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord

Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kordTaotlusvorm (pdf)

Kodukord

Sisehindamise kord

Hindamise kord

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru Järve Kooli poolt osutatavate teenuste hinnakiri (Lisa 1)

Lapsehoiuteenuse hinna kehtestamine


Tugispetsialisti teenuse läbiviimise kord Võru Järve Koolis

Lapsehoiuteenuse osutamise kord Võru Järve Koolis

Võru Järve Kooli juhend ohtliku viiruse(COVID-19) poolt põhjustatud viirushaiguse leviku tõkestamiseks


Riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused

Päästeamet

Kontroll-leht – 12.02.2018

Paikvaatluse protokoll – 12.01.2015

Paikvaatluse protokoll- 04.10.2016

Terviseamet

Kooli kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Lapsehoiuteenuse kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019

Tööinsepktsioon

22.10.2019 – Järelvalvemenetluse lõpetamise teade

Võru Maavalitsus

AKT Võru Järve Koolis teostatud järelevalve kohta – 29.09.2016

Maavanema korraldus – haldusjärelvalve akti kinnitamine – 11.11.2016


Võru linna avalik dokumendiregister