Home » Dokumendid

Dokumendid

Arengukava

Põhimäärus

Võru Järve Kooli õppekava

Võru Järve Kooli lihtsustatud õppe õppekava

Võru Linnavalitsuse andmekaitsetingimused

Võru Järve Kooli andmekaitsetingimused

Võru Järve Kooli video jälgimissüsteemi kasutamise kord

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord

Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kordTaotlusvorm (pdf)

Kodukord

Sisehindamise kord

Hindamise kord

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Haridusasutuste teenuste hinnakiri Võru linnas

Tugispetsialisti teenuse läbiviimise kord Võru Järve Koolis

Lapsehoiuteenuse osutamise kord Võru Järve Koolis

Lapsehoiuteenuse hinnakiri

Võru Järve Kooli juhend ohtliku viiruse(COVID-19) poolt põhjustatud viirushaiguse leviku tõkestamiseks


Riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused

Päästeamet

Päästeameti hinnang Liiva 12b

Päästeameti hinnang tuleohutuse alasele olukorrale 2022 Paju tn 5a

Kontroll-leht – 12.02.2018

Paikvaatluse protokoll – 12.01.2015

Paikvaatluse protokoll- 04.10.2016

Terviseamet

Terviseameti hinnang koolile

Terviseameti hinnang lapsehoiule

Terviseameti hinnang lapsehoiuteenuse osutamiseks 2022 Paju tn 5a

Kooli kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Lapsehoiuteenuse kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019


Võru linna avalik dokumendiregister