Home » Dokumendid

Dokumendid

Arengukava

Õppekava

Põhimäärus

Dokumentide loetelu

Koosseisud

Võru Linnavalitsuse andmekaitsetingimused

Võru Järve Kooli andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord

Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kordTaotlusvorm (pdf)

Kodukord

Sisehindamise kord

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste dokumentide loetelu

Võru Järve Kooli poolt osutatavate teenuste hinnakiri

Lapsehoiuteenuse hinna kehtestamine


Võru Järve Kooli 2020/2021 õppeaasta põhieesmärgid

Õppetöö korraldamine ja õppekava toetava õppetöövälise tegevuse korraldamine VÕRU JÄRVE KOOLIS 2020/2021 õa

Tugispetsialisti teenuse läbiviimise kord Võru Järve Koolis

Töörühmade moodustamine

Võru Järve Kooli tööplaan 2020/2021 õppeaasta – september- november

Kooli ühisürituste plaan 2020/2021

Võru Järve Kooli õppetööst vaba aja tegevuste plaan – lapsehoiuteenuse ja õpilaste järelevalve planeerimine 2020/2021 õa

Võru Järve Kooli juhend ohtliku viiruse(COVID-19) poolt põhjustatud viirushaiguse leviku tõkestamiseks

Asjaajamise korraldamine Võru Järve Koolis

Võru Järve Kooli õppenõukogud 2020/2021 õppeaasta

Võru Järve Kooli üldkoosolekud 2020/2021 õppeaasta


Riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused

Päästeamet

Kontroll-leht – 12.02.2018

Paikvaatluse protokoll – 12.01.2015

Paikvaatluse protokoll- 04.10.2016

Terviseamet

Kooli kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Lapsehoiuteenuse kontrolltoimingu akt – 09.12.2015

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019

Kooli tervisekaitsenõuded – 15.10.2019

Võru Maavalitsus

AKT Võru Järve Koolis teostatud järelevalve kohta – 29.09.2016

Maavanema korraldus – haldusjärelvalve akti kinnitamine – 11.11.2016


Võru linna avalik dokumendiregister