Home » Projektid

Projektid

Projektitöö tähtsusest


Mis ajendas projekte kirjutama

Puudus veel riiklik TÕK ja Eestis puudusid kogemused mõõduka, raske, sügava vaimu-ning liitpuudega laste õpetamiseks

Täiendkoolituse eelarve minimaalne

Raske diagnoosiga õpilased

Töövahendite, õppevara puudumine

Ruumipuudus

Võimaldada õppereise kogu kollektiivile

Kujundada ühtne meeskond (reisil õpid inimest tundma, sõpruskond tugevneb jne)

Edumeelsed õpetajad


Minu tegutsemisviis

Projektide kirjutamine erinevatesse programmidesse

Arendasin kirjavahetust HTM-iga- toimusid kohtumised ümarlauas, esinemised, vestlused, arvestused, ettepanekud koefitsiendi ja baasraha suurendamiseks (uus PGS arvestab meie ettepanekuid)

Erinevuste kaotamine erikooli ja põhikooli vahel- erineme ainult õppekava poolest

Leida sõpruskoolid Soomest, Rootsist

Õpetajale tegutsemisvabadus (usaldan õpetaja valikut)

Kursuste lõputööd seotud kooli arengukavaga, õppekavaga

Järjepidevus


Tulemus, mida projektitöö on kooliarendusse andnud

Igakülgsed teadmised, ettekanded väljaspool kooli

Esinemisoskus

Arenenud maailmavaatega kollektiiv

Ei ole läbipõlenud pedagoogi

Kooli pedagoogid on saanud linna ja maakonna õpetaja tiitli

Julgetakse probleeme välja tuua ja analüüsida

Kaasaegne töökeskkond

Kooli TÕK, HÕK, lisa-aasta ÕK on sisuliselt täiendatud

Riikliku TÕK, HÕK meeskonnas Järve Kooli eripedagoog

Võrumaal on välja kujunemas sotsiaalne kaitse/võrgustik vaimupuudega inimeste toetuseks

Lapsevanem soovib oma last Järve Kooli panna

Kooli juht on valitud mitmetesse puudega lapse toetamise töörühmadesse

Kooli juhti on tunnustatud mitmete tänukirjadega

Kooli on tunnustatud erinevate organisatsioonide poolt – õpetaja tunnetab, et on andnud oma panuse


Järve Kooli õpetajate arvamustest projektides osalemise kohta

Tänu osalemisele erinevates projektides viimase kümne aasta jooksul, oleme saavutanud arvestatavad tulemused ning tõusnud võrdväärseteks partneriteks teiste arenenud Euroopa riikide toimetulekukoolide kõrvale.

On ju teada, et alles Eesti Taasiseseisvumisel toodi Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusesse sisse uus koolivorm – toimetulekukool. Samas puudusid õppekava ja ainekavad, õppematerjal, kirjandus, vahendid ja ka teadmised, kuidas seda õpetust tegelikult anda. Samas oli olemas – tahe ja soov. Elu on näidanud, et just need on liikumapanevamad jõud.

Kooli avades tuli kõigepealt endale selgeks teha, kuhu tahame jõuda. Kas jääme arenenud riikide toimetulekukoolidel sabas sörkima, üritades midagi kohapeal leiutada või  kasutame oma arengu huvides ära teiste riikide kogemused, teadmised, oskused ning astume võrdväärsete partneritena teiste kõrvale. Tänu edumeelsele ja fanaatikutest koosnevale meeskonnale, valisime arengu. Vaatamata sellele, et tihti tuli loobuda puhkepäevadest ja vabast ajast, oleme kindlalt ühte meelt, et valisime õige tee.

Comenius projekti raames olen käinud kahel korral partnerkoolides külas. Nende külastuste raames olen tutvunud paljude uute inimestega, külastanud erinevaid riike. Olen saanud uusi ja huvitavaid ideesid, kuidas oma tööd paremini korraldada, samuti olen saanut mitmeid põnevaid nippe ja töövõtteid, tehnikaid, kuidas õpilastele tunde huvitavamaks muuta, ühte või teist asja õpetada. Õpilastel on tekkinud huvi teiste maade vastu. Ise olen ennast täiendanud inglise keeles. Samuti on need sõidud andnud hea reisimise kogemuse, mis enne puudus. Ei tunne enam aukartust suurte lennujaamade, võõraste linnade ja lendamise suhtes. Samuti on need käigud andnud enesekindluse, et teeme õiget tööd ja õiges suunas ja et meie töö on vajalik.

Comeniuse projekt on andud suhtlemisvõimaluse erinevate rahvustega, tänu neile kontaktidele oleme tutvunud erinevate kultuuridega ja saanud tutvustada oma maad ja kultuuri. Erialaselt olen saanud häid mõtteid, mida oma töös rakendada. Rõõm on tõdeda, et ka meie juurest saadakse huvitavaid ideid. Meie õpilased on pisut rohkem distsiplineeritumad ja iseseisvamad.  Nähtu põhjal julgen järeldada, et meie  kasvatus ja õpetus on olnud õige.

Comeniuse projekt pani mind rohkem inglise keelt õppima, et suhelda teiste projekti partneritega. See oli hea. Projektid on võimaldanud omandada täielikult IT erinevate vahendite kasutusokused – õppetöös – suhtlemisel teiste erikoolidega -suhtlemine õpilastega omavahel -suhtlemine koolisiseselt -individuaalse õppekava elektrooniliselt kasutuselevõtt.

Nägin Saksamaal toimivat samalaadset kooli. Tajusin rahulikkust ja sõbralikkust õpilaste ja õpetajate vahel. Sain ideed teatri tegemiseks. Nägin ilusat maad, sain osa maa kultuurist. Sain  reisimiseks vajalikke kogemusi.


Projekti tegevuste seotus kooli arengukavaga


Tunnustatud projektid

SA Archimedese tänukiri 2011

Euroopa Komisjoni tunnustus 2007

SA Archimedese tunnustus 2006

Järve Kooli projekt „Aken minu maailmas” pälvis SA Archimedese meene.

Sihtasutus Archimedes valis etteantud kriteeriumitest lähtuvalt välja 2006.aastal edukamalt ja tulemuslikumalt lõppenud projektid ja tunnustas neid Lillepaviljonis Sihtasutuse Archimedes meenega. Käesoleva aasta meeneks oli liivakell, mis oli valmistatud klaasikunstniku Eeva Käsperi poolt.
Meene saajaks oli valitud ka Võru Järve kool projektiga “Aken minu maailmas”. Meene anti üle 22.novembril Lillepaviljonis Hariduskoostöö EXPRO 2006.a. projektitulemuste näitusel.Sellega seoses osalesid Võru Järve Kooli projekti juht Reet Kangro ja eripedagoogid Eve Morel ja Epp Roon Sihtasutus Archimedes meene üleandmise üritusel ning ka projektitulemuste väljapanekuga. Socrates ja Leonardo projektitulemuste näitusel “HARIDUSKOOSTÖÖ EXPRO 2006”
oli esindatud üle 40 Socrates projekti ja üle 20 Leonardo projekti läbi aegade. Kohal oli 26 kooli (Comenius) ja 20 kutsekooli üle Eesti, lisaks mitmed kõrgkoolid, koolituskeskused, täiskasvanuharidusasutused, kirjastused, muuseumid jt.

Tutvustati põnevaid tooteid ja tulemusi, mis olid valminud Comenius koolide koostöö, Erasmus ülikoolide vahelise koostöö, Grundtvig täiskasvanuharidusasutuste koostöö, Lingua keeleõppe arendamise ning Leonardo arendus- ja vahetusprojektide raames.

Näitusel saadi põnevaid projektiideid ja kasulikke tooteid, ideid mida oma asutuses või õppetöös rakendada!

Lisaks projektitulemuste väljapanekule oli planeeritud ka muid huvitavaid ettevõtmisi:
– tunnustati parimaid Socrates projekte ja Leonardo kajastustekonkursi võitjaid ning ComeniusLehe konkursside parimaid;
– oli avatud „Socrates & Leonardo infopada“, kus jagati teavet uue programmi võimaluste kohta;
– „Socrates & Leonardo tööpadades“ oli võimalik arutleda huvipakkuvatel teemadel nii projektide koordinaatorite kui Socrates büroo ja Leonardo keskuse töötajatega. Üritus oli hästi korraldatud ja kokkuvõtvalt võib öelda, et päev läks korda. Pidulikult üle antud liivakella juurde kuulus tänukiri, kus märgitakse, et SA Archimedese meenega tunnustatakse aktiivseid ja oma tegevusega haritud ühiskonna kujundamisse panustanud inimesi ning väärt tulemuseni jõudnud ja järjepidevust kandvaid projekte. Järve Koolil ongi käimas juba uus projekt „Vikerkaar”. See on jätk eelmisele ja eesmärgiks arendada õppekasvatustööd toimetulekukoolis. Igale õpetajale on oluline tunnustus ja märkimisväärne oli, et omavalitsus tegutses kiirelt ning järgmisel päeval tulid Võru Linnapea pr Ivi Eenmaa koos abilinnapea Innar Mäesalu ja linnavalitsuse haridusosakonnajuhataja Peep Poltimäega üle andma sügisest lillekimpu koos heade sõnadega kogu kooli õpetajaskonnale. Rahulolu on mõlemapoolne- omavalitsus toetab kooli ja kool omalt poolt annab endast parima tutvustamaks oma linna. Jõudu kõigile projektidest osalejatele!

Reet Kangro

Võru Järve Kooli direktor