Tutvustus

Võru Järve Kool

Eesti taasiseseisvumisega kaasnesid muudatused haridusseaduses ning sellega seoses tekkisid esimesed toimetulekukoolid, -klassid.

Võru linnas alustati mõõduka vaimupuudega laste õpetamist 1992. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi juures avatud erivajadustega laste klassis. Vajadus toimetulekuõppe järele ajendas Võru Linnavalitsust avama Võru linnas 1996. aastal toimetulekukooli – Võru Järve Kooli. Oluline oli lastevanemate initsiatiiv kooli loomisel.

Võru Järve Kool on vaimse ning liitpuudega laste kool, mis töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.

Võru Järve Kool (edaspidi VJK) on põhikool, kus õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppe taseme järgi. Iga õpilase füüsilist ja vaimset arenguvõimet arvestades koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, mille koostamisel osalevad nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilase õppeaeg on koolis 11+1 õppeaastat, lihtsustatud õppe korral 9+1. Kooli lõpetamisel antakse õpilastele põhikooli lõputunnistus, kuhu märgitakse läbitud õppekava.

VJK on munitsipaalkool, mis on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on Võru linn, vabade kohtade olemasolul Võru maakond ja naabermaakonnad.

VJK-s õpib 2023/2024. õppeaastal 30 õpilast.

Koolis töötavad kvalifitseeritud õpetajad: eripedagoogid, aineõpetajad, abiõpetajad, õpetaja abid, lapsehoidjad.

Koolivaheaegadel ja muul õppetöövälisel ajal võimaldatakse õpilaste järelevalvet lapsehoiuteenuse raames eesmärgiga vähendada vanemate ja pereliikmete hoolduskoormust ning võimaldada neil töölkäimist. Lapsehoiuteenust osutatakse ka eelkooliealistele lastele juhtumipõhisel koostöös kohaliku omavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutusega.

VJK-i spetsialistid osalevad rehabilitatsioonimeeskonna töös. Teenust pakutakse õppetööst vabal ajal koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga (vt www.meiela.ee) Järve Kooli õpilastele, koolieelikutele ja kooli lõpetanud täiskasvanud intellektipuudega inimestele. Rehabilitatsiooniteenusena ja lapsehoiuteenusena korraldatakse teenusel olevatele lastele ja õpilastele suviseid loovuse ning sotsiaalsete oskuste arendamiseks erinevaid tegevusi.

Õppekasvatustöö arendamise ja erivajadustega inimestele toetava tugivõrgustiku/sotsiaalse kaitse loomise eesmärgil osaleb kool mitmetes rahvusvahelistes ja ka Eesti projektides, teeb koostööd aktiivsete sõpruskoolidega meil ja mujal.

Alates jaanuarist 2024 õpivad Võru Järve kooli lapsed uues ja kaasaegses õppehoones.