Tutvustus

Peaministri tänukiri Järve Koolile – mai 2020

Võru Järve Kool

Eesti taasiseseisvumisega kaasnesid muudatused haridusseaduses ning sellega seoses tekkisid esimesed toimetulekukoolid, -klassid.

Võru linnas alustati mõõduka vaimupuudega laste õpetamist 1992. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi juures avatud erivajadustega laste klassis. Vajadus toimetulekuõppe järele ajendas Võru Linnavalitsust avama Võru linnas 1996. aastal toimetulekukooli – Võru Järve Kooli. Oluline oli lastevanemate initsiatiiv kooli loomisel.

Võru Järve Kool on mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega laste kool, mis töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.

Võru Järve Kool (edaspidi VJK) on põhikool, kus õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- ja hooldusõppe järgi. Iga õpilase füüsilist ja vaimset arenguvõimet arvestades koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, mille koostamisel osalevad nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Õpilase õppeaega arvestatakse koolitalvede järgi. Lisaks 9 kooliaastale on õpilase õppeaega võimalik pikendada kahe täiendava õppeaasta ja ühe lisaõppe õppeaasta võrra võttes aluseks vanema põhjendatud taotlust ja õppenõukogu otsust. Kooli lõpetamisel antakse õpilastele põhikooli lõputunnistus, kuhu märgitakse läbitud õppekava.

VJK on munitsipaalkool, mis on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on Võru linn, vabade kohtade olemasolul Võru maakond ja naabermaakonnad.

VJK-s õpib 2019/2020. õppeaastal 21 mõõduka-, raske ja sügava vaimu ning liitpuudega õpilast, neist 11 Võru linnast, 10 Võrumaalt. Kaasava hariduse raames saavad tugispetsialisti teenuseid 5 Võru Kesklinna Kooli eritoe õpilast Võru Järve Kooli ruumides.

Maakonnas elavad õpilased käivad iga päev kooli liinibussiga või valla transpordiga. Õpilastele, kellel igapäevase transpordi võimalus puudub, on koolis loodud tingimused ööbimiseks. Koolil on väikebuss, mis võimaldab õpilasi transportida põhiliselt linna piires, vajadusel maakonnas või kaugemal.

Koolis on liitklassid. Lisaks klassitundidele toimuvad õpilastele välitunnid.

Koolis töötavad kvalifitseeritud õpetajad: eripedagoogid, aineõpetajad, õpetaja abid, lapsehoidjad. MTÜ Toetuskeskus Meiela sotsiaaltöötaja ja rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator.

Kool on loonud kaasaegse turvalise, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppe- ning töökeskkonna. Eesmärgiks on tingimuste ja võimaluste loomine õpilaste igakülgse arengu toetamiseks. Esteetilise kasvatuse eesmärgil kasutatakse kooli ja klassiruumide kaunistamisel õpilastöid ning pööratakse suurt tähelepanu korrale ning puhtusele.

VJK-s on välja kujunenud traditsioonilised üritused: kontserdid, peod koos vanematega, matkad, ekskursioonid, näitused, võistlused, konkursid, õppekasvatustööd toetavad projektitegevused.

Õpilaste õppetööväline aeg on sisustatud õppekava toetavate õppekavaväliste arendavate tegevustega. Pärast õppetunde saavad õpilased osaleda huviringides – jalgpalliring ja käsitööring, lapsehoiuteenusel. Koolivaheaegadel võimaldatakse õpilaste järelevalvet lapsehoiuteenuse raames eesmärgiga vähendada vanemate ja pereliikmete hoolduskoormust ning võimaldada neil töölkäimist.

VJK-i spetsialistid osalevad rehabilitatsioonimeeskonna töös. Teenust pakutakse õppetööst vabal ajal koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga (vt www.meiela.ee) Järve Kooli õpilastele, koolieelikutele ja kooli lõpetanud täiskasvanud intellektipuudega inimestele. Rehabilitatsiooniteenusena ja lapsehoiuteenusena korraldatakse teenusel olevatele õpilastele suviseid loovuse ning sotsiaalsete oskuste arendamise laagreid.

Õppekasvatustöö arendamise ja erivajadustega inimestele toetava tugivõrgustiku/sotsiaalse kaitse loomise eesmärgil osaleb kool mitmetes rahvusvahelistes ja ka Eesti projektides, teeb koostööd aktiivsete sõpruskoolidega meil ja mujal.

Augustist 2016. aastal osaleb Järve Kool riigihanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ allhankijana koostöös Otepää Rehabilitatsioonikeskuse OÜ-ga.

Comenius School Development 2003 03 – PRT01 – S2C01 – 00170 – 1 Võru Järve Kool

Comenius Multilateral 2006 2006 – 0159/001 – 001 – 088 Võru Järve Kool

Comenius Multilateral 2007 2007 – 0328 – COM/SP – 38

Comenius Multilateral 2009 2009 – 0115 – COM06 – 01

Comenius 2012 2012 – 0022 – COM06 – PA -53

Erasmus+ 2014 2014-0025-KA201-33

Erasmus+ 2017-1UK01-KA219-036780­­_4

BioAware Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendamine keskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel.