Tutvustus

Võru Järve Koolist

Eesti taasiseseisvumisega kaasnesid muudatused haridusseaduses ning sellega seoses tekkisid esimesed toimetulekukoolid, -klassid.

Võru linnas alustati mõõduka vaimupuudega laste õpetamist 1992. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi juures avatud erivajadustega laste klassis. Vajadus toimetulekuõppe järele ajendas Võru Linnavalitsust avama Võru linnas 1996. aastal toimetulekukooli – Võru Järve Kooli. Oluline oli lastevanemate initsiatiiv kooli loomisel.

Võru Järve Kool on kerge, mõõduka, raske ja sügava vaimse ning liitpuudega laste kool, mis töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel.

Võru Järve Kool (edaspidi VJK) on põhikool, kus õppetöö toimub lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Iga õpilase füüsilist ja vaimset arenguvõimet arvestades koostatakse õpilasele individuaalne õppekava, mille koostamisel osalevad nii õpetajad kui ka lapsevanemad. Õpilase õppeaega arvestatakse koolitalvede järgi. Lisaks 9 kooliaastale on õpilase õppeaega võimalik pikendada kahe täiendava õppeaasta ja ühe lisaõppe õppeaasta võrra võttes aluseks vanema põhjendatud taotlust ja õppenõukogu otsust. Kooli lõpetamisel antakse õpilastele põhikooli lõputunnistus, kuhu märgitakse läbitud õppekava.

VJK on munitsipaalkool, mis on Võru Linnavalitsuse hallatav asutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on Võru linn, vabade kohtade olemasolul Võru maakond ja naabermaakonnad.

VJK-s õpib 2022/2023. õppeaastal 25 õpilast, neist 18 Võru linnast, 4 Võru vallast, 1 Kanepi vallast, 1 Räpina vallast ja 1 Rõuge vallast. Kaasava hariduse raames saavad tugispetsialisti teenuseid 4 Võru Kesklinna Kooli eritoe õpilast Võru Järve Kooli ruumides.

Maakonnas elavad õpilased käivad iga päev kooli liinibussiga, lapsevanema või valla transpordiga.

Koolis on liitklassid. Lisaks klassitundidele toimuvad õpilastele välitunnid.

Koolis töötavad kvalifitseeritud õpetajad: eripedagoogid, logopeedid, aineõpetajad, abiõpetaja, õpetaja abid, lapsehoidjad. Koolimajas töötab ka MTÜ Toetuskeskus Meiela sotsiaaltöötaja ja rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator.

Kool on loonud turvalise, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppe- ning töökeskkonna. Koostöös omavalitsusega töötatakse õpi- ja töökeskkonna kaasajastamisega, et luua terviklik erivajadusega last/õpilast toetav kaasaegne keskus. Eesmärgiks on laste/õpilaste igakülgse arengu toetamine ühes koolihoones/keskuses. Esteetilise kasvatuse eesmärgil kasutatakse kooli ja klassiruumide kaunistamisel õpilastöid ning pööratakse suurt tähelepanu korrale ning puhtusele.

VJK-s on välja kujunenud traditsioonilised üritused: kontserdid, peod koos vanematega, matkad, ekskursioonid, näitused, võistlused, konkursid, õppekasvatustööd toetavad projektitegevused.

Õpilaste õppetööväline aeg on sisustatud õppekava toetavate õppekavaväliste arendavate tegevustega. Pärast õppetunde saavad õpilased osaleda huviringides – üldkehalise ettevalmistuse spordiring, loovtegevuste ring ja muusikaring. Võimaldatud on lapsehoiuteenuse kasutamine. Koolivaheaegadel võimaldatakse õpilaste järelevalvet lapsehoiuteenuse raames eesmärgiga vähendada vanemate ja pereliikmete hoolduskoormust ning võimaldada neil töölkäimist. Lapsehoiuteenust osutatakse ka eelkooliealistele lastele juhtumipõhiselt koostöös omavalitsustega ja rehabilitatsiooniasutusega. 2022/23 on teenusel 5 last.

VJK-i spetsialistid osalevad rehabilitatsioonimeeskonna töös. Teenust pakutakse õppetööst vabal ajal koostöös MTÜ Toetuskeskus Meielaga (vt www.meiela.ee) Järve Kooli õpilastele, koolieelikutele ja kooli lõpetanud täiskasvanud intellektipuudega inimestele. Rehabilitatsiooniteenusena ja lapsehoiuteenusena korraldatakse teenusel olevatele lastele ja õpilastele suviseid loovuse ning sotsiaalsete oskuste arendamiseks erinevaid tegevusi.

Õppekasvatustöö arendamise ja erivajadustega inimestele toetava tugivõrgustiku/sotsiaalse kaitse loomise eesmärgil osaleb kool mitmetes rahvusvahelistes ja ka Eesti projektides, teeb koostööd aktiivsete sõpruskoolidega meil ja mujal.