Home » Projektid 2007-2008

Projektid 2007-2008

1.Comenius õppekasvatustöö arendamise projekt “Vikerkaar”

Projekt  VIKERKAAR

Võrdsuse ja erinevustega arvestamise tegutsemiseviis

Sissejuhatus

Vikerkaare projekti partnerid pooldavad võrdseid võimalusi ja erinevustega arvestamist koolielu kõigis aspektides. Me nõustume võrdsuse kui hoolitsusega igaühe valikuvõimaluste ja õiguste eest olla koheldud lugupidamisega; olla tunnustatud kui isiksused, kes on erinevad ja kellel on erinevad vajadused. Meil peavad olema võrdsed võimalused valikuid teha, elada oma elu ja seada sihte eelarvamusteta. Võrdsusesse uskumine määrab meie tegutsemise põhijooned. Meie arusaam erinevustega arvestamisest peegeldab, et me kõik oleme erinevad inimesed, kes elavad üheskoos.Mitmekesisus annab suure võimaluse paremaks muuta meie kõigi elu – see jääb meie koolide juhtmõtteks.

Viis võtmeala

 • Juhtkond, õpetajad, kooli töötajad järgivad võrdsuse ja erinevustega arvestamise põhimõtteid saades sellega eeskujuks noortele, keda nad juhendavad.
 • Keskkond: Meie eesmärgiks on luua õpikeskkond, kus on heaks kiidetud mitmekesisus, tagatud valikuvõimalused, võrdsed võimalused ja mis on vaba ebaõiglasest tõrjumisest, tagakiusamisest.
 • Teadlikkus võrdsusest ja erinevustest. Me kindlustame, et kõik projektipartnerid saavad kasu, kui teadlikkus nendes küsimustes kasvab ja tõrjub välja mistahes vormis tagakiusamise.
 • Me tegutseme kooskõlas kehtiva seadusandlusega, selles, mis puudutab meie teemaderingi.
 • Me jälgime ja hindame oma tegevust vastavalt heakskiidetud põhimõtetele.

Seotus õppekavaga

Kõik noored inimesed peavad olema teadlikud sellest, kes nad on ja kus nad on. Õppekava läbivate teemade raames tuleb soodustada erinevuste mõistmist, sallimist. Partnerkoolid ja institutsioonid püüdlevad selle poole, et kõik noored inimesed:

 • Tunnevad oma identiteeti, ajalugu, kogukonda.
 • Neid kuulatakse, võetakse tõsiselt ja austatakse.
 • Õpivad ja veedavad vaba aega koos teiste selle piirkonna noortega.
 • Mõistavad, et meedia võib toimunut ühekülgselt ja mitte alati õigesti kajastada.
 • On informeeritud ebaõiglase kohtlemise juhtumitest.
 • Mõistab mõlema poole õigusi ja vastutust võrdsete võimaluste tagamisel.
 • On teadlik teistest riikidest ja kultuuridest, suhtleb aktiivselt noorte inimestega teistest riikidest suurema üksteisemõistmise huvides.
 • on teadlik globaalprobleemidest ja püüab teisi aidata.

Kokkuvõte

Vikerkaare projekti partneritena püüame luua õpikeskkonna, kus on kindel teadmine, et igaüht koheldakse võrdse austusega. Me oleme teadlikud, et me kõik oleme erinevad ja me õpime oma erinevuste kaudu üksteiselt. Kõigile kooliga seotud inimestele pakutakse võimalusi saada enam teadlikuks teistest inimestest kodukohas ja laias maailmas.Meie eesmärkide saavutamise kindlustamiseks toetame võrdseid võimalusi ja erinevuste arvestamist.

Õppekasvatustöö arenduslik projekt     „Vikerkaar” 

Partnerid: UK – Durham Trinity School

Hungary –Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium

Estonia – Võru Järve Kool

Portugal – APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

Poland – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka  Romania- Scoala Speciala-Centru de Ressurse si Documentare privind Educatia Incluziva/Integrata

Projekti eesmärgid: Projekt töötab kolmel tasandil:

I – noorte inimeste tegevused oma koolides

II – meie õpilaste tegevus laiemas regionaalses, rahvuslikus ja rahvusvahelises kontekstis

III –   meie õpetajaskonna professionaalne areng.

Tegevused koolis

 • Erinevate riikide inimeste suhtlemine IKT vahendusel kõne, sõnade, märkide, sümbolite kaudu.
 • Materjalide koostamine – brošüürid, pildimapid,  CD, videod – mis kajastavad meie rahvuskultuuride erinevaid aspekte. Järgmise 36 kuu teemad hõlmavad: festivale, folkloori, ühiskondlikku elu, traditsioone, moraalseid ja usulisi tõekspidamisi.
 • Oma maa ja keele tutvustamiseks antakse igas partnerkoolis välja raamat ja CD, mida jagatakse teistesse koolidesse.
 • Esitatud materjalid annavad ülevaate kultuuridest ja kommetest ning võimaldavad meie õpilastele juurdepääsu laia maailma.
 • Suureneb arusaamine erinevatest kultuuridest, mis moodustavad Euroopa.
 • Kuivõrd enamus meie õpilastest ei ole võimelised reisima laias maailmas, siis peame tooma maailma nendeni teiste vahenditega.

Tegevused, millel on laiem kandepind

 • Arendada võrdsuse ja mitmekesisuse poliitikat, mis väärtustab kõigi kodanike õigusi koolis, erinevates institutsioonides, kodukohas, kogukondades ja ühiskonnas tervikuna.
 • Teavitada üldsust hariduslike erivajadustega õpilaste tegevustest, luua neile paremaid võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks.
 • Suurendada teadlikkust kõigi inimeste vajadustest ja austada neid samaväärsete kodanikena.
 • Suurendada teiste riikide ja kultuuride üksteisemõistmist.
 • Tugevdada sõprussuhteid ja üksteise toetamist õpilaste ja personali hulgas.
 • Saada aktiivseteks Euroopa kodanikeks.
 • Tõsta kõigi kodanike elukvaliteeti olenemata nende rassilistest, usulistest või kultuurilistest erinevustest.

Professionaalne areng

 • Suurendada erialaseid teadmisi.
 • Arendada kvaliteedijuhtimise põhimõtteid koolis või asutuses, mille kaudu saame jälgida projekti arengut ja selle mõju õpetamismeetoditele ja tulemustele.
 • Tugevdada sõprus- ja koostöösidemeid, jagada õpetamise põhimõtteid ning praktilisi kogemusi oma uute partneritega.
 • Arendada veebilehekülge, mis lubab projekti laiemale üldsusele tutvustada.

Tegevused Meie projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

 • Regulaarsed kohtumised projekti tegevuste planeerimiseks ja hindamiseks partnerriikides õpetajate, kooli koostööpartnerite ja õpilaste esindajatele.
 • Õpetajate ja õpilaste suhtlemine IKT vahendusel.
 • Videokonverentsid.
 • Tähtajaliselt jaotatud teemad:
 1. aastal – meie igapäevaelu keskkond, koht kus me elame, meie perekonnad;
 2. aastal – meie traditsioonid, kombed, tavad;
 3. aastal – folkloor, festivalid.
 • Meie kultuuri erinevaid tahke kirjeldavate raamatute väljaandmine (vähemusgrupid kaasa arvatud).
 • Meie kultuuri eripära kajastavate CD, DVD, videode tegemine raamatule toeks. Kogutud materjalid ringlevad partnerkoolides, teistes koolides ja ühiskondlikes asutustes.
 • Veebilehekülje arendamine.
 • Kirjasõprade süsteemi arendamine õpilaste vahel e-maili ja digitaalfotograafiat kasutades.
 • Projekti tutvustavad väljapanekud lastevanemate ja kooliga seotud üritustel.
 • Meie projektipartnereid tutvustava ja erinevaid kultuure kirjeldava pildigalerii loomine ja arendamine.
 • Igas partnerkoolis ja asutuses omaksvõetud võrdsuse ja mitmekesisuse poliitika tutvustamine, propageerimine.

Tulemused Projektipartnerid annavad üheskoos välja:

 • Materjalid – raamatud, CD, DVD, videod, mis peegeldavad meie kultuuride mitmekesisust. Teemadeks on traditsioonid, folkloor, toitumistavad, perekonnaelu, kultuuripärand – koos lihtsa sõnastikuga kõigis meie keeltes ja on toetatud märgikeelega. Need materjalid on igas partnerkoolis, aga ringlevad ka piirkonna teistes koolides ja asutustes.
 • The Rainbow projekti veebileht.
 • Partnerkoolide vahel on loodud kirjasõprade süsteem.
 • Projekti arengut kajastavad väljapanekud partnerkoolides. Lastevanemad ja kooli külalised saavad tutvuda projekti tulemustega. Lisatud on pildid, sõnad, märgid.
 • Kõikides partnerkoolides toimib kvaliteedihindamine.

Hindamine Hindamise aluseks on eelmises projektis väga efektiivseks osutunud hindamissüsteem, mida on kõigi projektipartnerite poolt täiendatud ja  mille ideed on koordinaatori poolt kokku kogutud. Mõju õpilastele ja kogu projekti meeskonnale on vaadeldud enesetäiendamisena ja tulemused vormistatud õpitulemustena. Sarnast süsteemi on planeeritud rakendada ka uues projektis, kohandades seda vastavalt vajadustele – rakendatakse Ungari partnerite väljaarendatud süsteemi sümbolite kasutamisega sõnadele toeks.

Levitamine Koordinaator suhtleb iga partneriga iga kuu e-maili või telefoni teel.     Veebilehe kaudu kajastub samuti projekti areng ja tulemused. Igas koolis on väljapanek, mis annab ülevaate tegevustest.

Võrdsed võimalused Kõikide koolide õpilased on haaratud projektitöösse hoolimata nende võimetest või taustast. Õpetajaskond on samuti projektiga seotud. Kuivõrd eesmärgiks on interkultuurne haridus, siis mistahes sallimatus ei ole lubatud. Projektitöös on osalevad kindlasti ka teised rahvused ja vähemusgrupid.

Osalejate roll ja efektiivne koostöö Kõigil partneritel on projektis võrdne osa. See ühine projekt on koordinaatori poolt järele vaadatud, planeerimisel osalevad kõik partnerid, õpilased ja õpetajad.

IKT Õpilased ja õpetajad suhtlevad regulaarselt e-maili teel. Digitaalfotograafiat kasutatakse oma elu ja tegevust kujutavate hetkede tabamiseks. Me arendame veebilehte, millele on juurdepääs kõigil partneritel ja mis areneb edasi vastavalt planeeritud teemadele. Loodetavasti me saame kasutada ka videokonverentsi võimalust.

Õpilaste osalemine Õpilased on projekti haaratud selle kõigil etappidel. Nad osalevad projektis vastavalt tegevuskavale. Individuaalne ja projekti hindamine jälgitakse õpitulemustena ja on uute eesmärkide püstitamise vahendiks.

Seotus õppekavaga Projekti alguses tegelevad sellega  vanema astme õpilased. Õpilased osalevad selles õppekava läbivate teemade raames, mis on seotud erinevate õppeainete õpetamisega ja kajastuvad õpetaja töökavas.Teisel aastal liituvad nooremad õpilased ja kolmandal aastal on tegevuses kõik õpilased.     PROJEKTI KALENDER

Aeg  Tegevuse kirjeldus  Toimumise koht(mobiilsustegevuste korral kust/kuhu)
1. september 2006 Võrdsuse ja mitmekesisuse poliitika kavandamine, mis on välja arendatud esimese projekti raames ja võetakse vastu kõikides koolides. Konsultatsioonid kõigi partnerkoolidega. See dokument kajastab meie visiooni ja  põhimõtteid läbi kogu projekti.
1. september 2006 – 1. detsember 2006 Alustatakse projekti teemaga Meie kodukoht.Iga partner valib 10 vaadet oma linnast ja teeb nendest fotod. Nende kümne hulgas on kool, meditsiiniasutus, elumaja, kauplus, kirik, meelelahutusasutus, park, söögikoht, huvitav koht või mälestusmärk. Need pildid ringlevad elektrooniliselt, on CD ja raamatuna. Iga foto juures on igas keeles laused. Lisana on ka kohaliku populaarse artisti CD. Projekt toimub igas partnerkoolis. Välja antud materjale vahetatakse planeeritud kohtumistel, posti teel.
1. oktoober 2006 Koordinaatorid saadavad ülevaate oma koolist igale partnerile. Iga partner jagab teistele koolidele oma kooli tutvustavaid materjale üksteisega parema tutvumise eesmärgil.
1. oktoober 2006 Partnerkoolide vahelise kirjasõprade programmi tutvustamine. Iga partnerkool valib õpilased, kes alustavad lihtsa kirjavahetusega        e-maili teel.
16. – 19. november 2006 Planeerimis kohtumineVianna do Castelo, Portugal Planeerimiskohtumine Vianna do Castelo, Portugal. Kõik partnerid saavad väga positiivse kogemuse sotsiaalsest  kaasahaaratusest.
1. detsember 2006 Projekti esimesed materjalid on vahetatud.
8. jaanuar 2007 – 30. märts 2007 Alustatakse projekti teemaga Meie perekonnad. Iga kool annab välja perede eluga seotud materjalid – 5 pilti kodust, igapäevaelust, lemmiktoitudest, retseptidest. Need materjalid on välja antud raamatu ja CD-na. Materjalid on märgistatud lihtsate lausetega igas keeles. Projekt viiakse läbi igas partnerkoolis. Materjalid ringlevad ja vahetatakse üksteisega.
8. – 11. veebruar 2007 Planeerimis kohtumineGaziantep, Turkey Kohtumine Gaziantepis, Türgis. Kohtumisel saavad kõik partnerid ülevaate õpiraskustega õpilaste võimalustest Lõuna-Türgis.
2. aprill 2007 – 4. juuni 2007 Alustatakse projekti teemaga Meie traditsioonid. Iga partner annab välja raamatu kohalike ja perekondlike traditsioonide kohta. Piltide ja lihtsate lausetega antakse teada usuliste ja kultuuriliste tavade kohta omal maal.  Partnerkoolides tõlgitakse sõnaline osa oma keelde. Raamatule lisaks on CD rahvusliku muusikaga. Materjalid saavad kõigi koolide poolt täiendatud ja ringlevad.
19. aprill 2007 – 22. aprill 2007 Planeeritmis kohtumineVõru, Estonia. Kohtumise kestel saavad partnerid võimaluse tutvuda erivajadustega inimestele loodud võimalustega Eestis.
Mai 2007 Kõikide koolide õpilased ja õpetajad täidavad The Rainbow projekti I aasta hindamisvormid. Iga partnerkooli poolt täidetud hindamisvormid kogutakse koordinaatori poolt kokku ja ringlevad seejärel kõigi partnerite vahel.
7. juuni 2007 – 10. juuni 2007 Hindamis kohtumineDurham U.KVeebilehe käivitamine. Partnerid annavad hinnangu projekti esimesele aastale ning planeerivad The Rainbow projekti teise aasta tööd.

 

Loe ka The Rainbow project

Loe ka: Comeniuse projekti „Vikerkaar” koosolek Inglismaal Durhamis 11-15.06.2008

Loe ka: Tegevuste plaan (inglise keeles) 

2.EL Riiklik arengukavade meede 1.1

KÄO Päevakeskusega koostööprojekt “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks”

Osaleme KÄO Päevakeskusega koostööprojektis “Õpikeskkonna kohandamine erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks” 2006-2008

projekt on kahe eesmärgiga:

1. Grupp pedagooge osalevad Jyväskyla Ülikooli täiendkoolituses “Eriline õppija”. Järve Koolist osalevad Reet Kangro, Eve Morel, Epp Roon

Lõpetamisel valmivad lõputööd, mida kaitstakse 7-8. juunil 2007 Tallinnas

2. Grupp tegeleb õppekava väljatöötamisega s.o. “Õppekava töörühm”, mille tulemusena valmib hooldusõppekava kutsekooli õpilastele ja 2008.a.

sügisel avatakse Vana-Antsla Kutsekeskkooli juures erikutserühm hooldusõppekaval õppijatele.

Selles rühmas osaleb Vana-Antsla Kutsekeskkooli kutseõpetaja Vally Koorits.

Boardmarkeri programmi kasutuselevõtt;

lõputöö esitlus powerpointis

õppematerjalide-, vahendite tutvustus

õppekava väljatöötamine – arutelud IT vahendusel.

3.Tiigrihüppe SA “Õppiv tiiger”

4.Põhja- ja Baltimaade koostööprogramm “Puuetega lapsed ja nende pered”