Home » Sündmused » Võru Järve Kool võtab tööle

Võru Järve Kool võtab tööle

VÕRU JÄRVE KOOL

võtab tööle

2 LAPSEHOIDJAT (1,75 ametikohta)

(sh ööhoid)

Avaldus, CV ja lapsehoidjana töötamise nõuetele vastavuse hindamiseks vajalike dokumentide koopiad esitada maie.oppar@voru.ee 26.septembriks 2022

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Võru Järve Koolis osutatakse lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele alates 3 eluaastast kuni laps saab 18-aastaseks.

https://jarvekool.edu.ee/wp-content/uploads/2020/12/Lisa-1-Lapsehoiuteenuse-osutamise-kord-Voru-Jarve-Koolis.pdf

Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult lapsega tegeleb. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapsehoidjal on vajalikud teadmised ja oskused lapse arengu toetamiseks ja hooldamiseks. Lapsehoidja töö eeldab head vaimest ja füüsilist tervist. Lapsehoidja on emotsionaalset stabiilne ja hea pingetaluvusega, vastutus- ja empaatiavõimeline, usaldusväärne, loov ja koostööaldis ning lastest ja vanematest hooliv ning lugupidav. Lapsehoidja kutsealal on välja töötatud kutsestandardid, kus on täpsemalt kirjeldatud töö edukaks tegemiseks vajalikud oskused, teadmised ja hoiakud.

Nõuded lapsehoidjana töötamiseks:

  • kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset (täpsem info www.kutsekoda.ee) või
  • vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
  • läbitud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul;
  • enne tööle asumist on läbitud tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ja omab perearsti väljastatud tervisetõendit (SHS § 152, lg 4);
  • lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega;
  • vastama Sotsiaalhoolekandeseaduse § 129 lõige 1 punktides 2-6 sätestatud nõuetele.